achtergrond

Veel gestelde vragen

  1. Hoe moet ik de vragen van het meldformulier of de meldmodule beantwoorden?
  2. Wat zijn de tarieven voor het gebruik van hoevezaad?
  3. Valt het inzaaien van bijvoorbeeld voederrogge als vanggewas na de maïs onder het gebruik van hoevezaad?
  4. Wat wordt verstaan onder klein bedrijf?
  5. Wat is het kwekersrecht, en wat is 'hoevezaad precies?
  6. Waarom moet ik voor zaaizaad, dat ik zelf heb vermeerderd, nog extra betalen?

Vraag 1: Hoe moet ik de vragen van het meldformulier of de meldmodule beantwoorden?

Hieronder geven we u enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een teler zaait 24 ha graan, waarvan 16 ha wintertarwe en 8 ha zomergerst.
4 ha wintertarwe, ras SAHARA, wordt ingezaaid met zaaizaad uit eigen oogst. Hiervoor gebruikt hij totaal 720 kg (180 kg/ha).

  • 12 ha wintertarwe, ras Patrel, wordt ingezaaid met zaaizaad van eigen oogst.
  • 8 ha zomergerst, ras Concerto, wordt ingezaaid met gecertificeerd zaad. Bij het zaaien blijkt meer zaaizaad nodig dan verwacht. Er wordt 100 kg zaaizaad, ras Ratafia, van eigen oogst toegevoegd om de laatste halve hectare in te zaaien.

Hieronder worden de bovenstaande gegevens correct in de tabel weergegeven. Het ras Patrel is niet genoemd in de lijst van rassen en hoeft dus niet te worden vermeld in de tabel.

Ras: Totaal kg eigen zaaizaad: Totaal ingezaaid areaal:
Sahara 720 kg 4 ha
Ratafia 100 kg 0,5 ha

Voorbeeld 2:
Een teler zaait 16ha graan, allemaal wintertarwe. 14ha wintertarwe wordt ingezaaid met zaad van eigen oogst. Hiervoor gebruikt hij 2500kg zaaizaad van het ras Sahara. Nog 2ha wordt ingezaaid met gecertificeerd zaad van het ras Rubisko. Hiervoor wordt 300kg zaaizaad gebruikt.

Aangifte:

Ras: Totaal kg eigen zaaizaad: Totaal ingezaaid areaal:
Sahara 2500 kg 14 ha
Boven

Vraag 2: Wat zijn de tarieven voor het gebruik van hoevezaad?

Antwoord: De graanrassen en bijbehorende tarieven kunt u hier vinden.

Boven

Vraag 3: Valt het inzaaien van bijvoorbeeld voederrogge als vanggewas na de maïs onder het gebruik van hoevezaad?

Antwoord: Allereerst mag voederrogge niet gebruikt worden als zaaizaad. Ook voor de inzaai als vanggewas na de maïs dient, net als in de productieteelt, gebruik gemaakt te worden van gecertificeerd zaaizaad. Wel is voor rogge het gebruik van eigen zaaizaad toegestaan. Over het gebruikte eigen zaaizaad dient natuurlijk wel een vergoeding betaald te worden.

Boven

Vraag 4: Wat wordt verstaan onder klein bedrijf?

Antwoord: Onder klein bedrijf wordt verstaan: een totaal areaal waarop maximaal 92 ton graan kan worden geproduceerd. Dit komt overeen met een oppervlakte van 15 hectare graangewassen of minder.

Boven

Vraag 5: Wat is kwekersrecht en wat is hoevezaad?

Antwoord: Kwekers kunnen op de door hen ontwikkelde rassen kwekersrecht verkrijgen. Met dit recht kunnen zij voorwaarden stellen aan het gebruik van deze rassen. Wanneer een landbouwer gecertificeerd zaaizaad aankoopt, draagt hij daarmee een licentievergoeding af aan de kweker. Door deze licentie-inkomsten kan de kweker de kosten die hij gemaakt heeft om het ras te ontwikkelen voor een deel terugverdienen. Dit stelt de kweker in staat om nieuwe, nog betere rassen te ontwikkelen. Bij de teelt van graangewassen gebruiken sommige landbouwers echter eigen zaaizaad zonder toestemming van de kwekersrechthouder. Dit is toegestaan als uitzondering op het kwekersrecht. Voorwaarde is wel dat de landbouwer dit gebruik meldt aan de kwekersrechthouder en een vergoeding afdraagt aan de kweker voor het gebruik van diens kwekersrechtelijk beschermde rassen. Op deze manier draagt iedere gebruiker van een ras bij aan de ontwikkelingskosten van dat ras.

Op basis van het kwekersrecht heeft de kwekersrechthouder van een ras het exclusieve recht op dat ras. Anderen mogen materiaal van het ras niet vermeerderen, bewerken (triëren b.v.), op voorraad hebben en verhandelen zonder toestemming van de kwekersrechthouder. Een uitzondering hierop vormt het zogenaamde "hoevezaad" voor granen. Hoevezaad is dat deel van de eigen oogst dat als zaaizaad op het eigen bedrijf wordt gebruikt. De resterende oogst mag alleen in de handel gebracht worden als eindproduct (bestemd voor consumptie- of industriedoeleinden) en dus niet voor zaaidoeleinden worden verkocht. In de betrokken wetgeving is uitdrukkelijk bepaald dat dit "eigen gebruik van hoevezaad" tot het eigen bedrijf beperkt moet blijven. Gebruik van de oogst van het ene bedrijf door bijvoorbeeld dochterondernemingen, ondernemingen binnen een coöperatief verband of andere bedrijfseenheden met een zelfstandige bedrijfsvoering valt dus niet onder gebruik binnen het eigen bedrijf. Hier is het gebruik van hoevezaad dus niet toegestaan.

Boven

Vraag 6: Waarom moet ik voor zaaizaad dat ik zelf heb vermeerderd nog extra betalen?

U betaalt aan de kweker een vergoeding voor de genetische kwaliteit die de basis vormt voor de gunstige prestaties van het ras. Het zaad dat u zelf produceert en waarvoor u geen productiekosten aan de kweker hoeft te betalen, zoals bij de aankoop van gecertificeerd zaad, vormt slechts het omhulsel van die genetische kwaliteit. Deze genetische eigenschappen zorgen ervoor dat u een hogere opbrengst en dus ook hogere inkomsten krijgt dan bij oudere rassen het geval is. De financiële meeropbrengst is vele malen hoger dan de redelijke vergoeding die u aan de kweker moet betalen.

Boven
Hosted by Snodonia